Warunki świadczenia usługREDIMP GAMES

logo_wydawnictwogif

Regulamin Sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ( Sklep REDIMP jest prowadzony przez firmę: REDIMP ul. Prosta 244 43-376 KALNA). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

1. Sklep REDIMP jest prowadzony przez firmę:
REDIMP
ul. Prosta 244
43-376 Kalna
NIP: 
PL5471958834

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana Klientem”.
3. Zamówienia moz
̇na składać 24 godziny na dobę.
4. Zawarcie umowy naste
̨puje z chwilą złożenia zamówienia przezKlienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
5. Zakupiony przez Klienta towar jest wysyłany wybranym przez Sprzedającego przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
6. Sprzedaja
̨cy ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
7. W przypadku niezgodności towaru z umowa
̨, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adresSprzedającego.
8. W okresie dziesie
̨ciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Gry planszowe odfoliowane, noszące ślady użytkowania nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.
9. Wszystkie ceny podawane przez
Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
10.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa
̨
o świadczeniu us
ług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osoboweSprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przezSprzedającegow celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
11. Z
̇adne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia prawKlienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawemSprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci be
̨dą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. 
13. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedaz
̇owejKlienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
14. Sprzedaja
̨cy zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu REDIMP, należy je wszystkie wyłączyć.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie
̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Informacja

Kontakt


REDIMP GAMES

ul. Prosta 244
43-376 Kalna
POLSKA

Color I Color II Color III